Generalforsamlingen 2017

Referent: Benno Markussen

Generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017 kl. 20.

Efter omdeling af dagsorden bød Formand Jakob Kjær velkommen og foreslog på bestyrelsen vegne Torben Fogh til dirigent.
Torben blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet i rette tid og da halvdelen af medlemmer var tilstede, var man beslutningsdygtig.

Dirigenten gav ordet til formanden som begyndte med at bede forsamlingen rejse for at mindes Bent Overgaard, som var død i det forgangne år. Bent havde været medlem i 47 år og klubmester 2 gange. Derefter fortsatte Jakob med beretningen:

Klubturneringen var gået udmærket uden problemer, men der kunne ønskes flere deltagere i turneringen, da kun 25 havde meldt sig i forårsturneringen. Til gengæld er en 8-mandsgruppe måske mere lige styrkemæssig. Der var nedsat en gruppe, som fandt frem til en ny slags Alternativ turnering. Den første havde 20 deltagere og den anden 10 deltagere.

I holdturneringen havde klubben 4 hold med.
2. div.: holdet blev nr. 5 og blev således fri for ekstrakampe.
A-rækken: holdet blev nr. 2 og rykker op i M-klassen
D-rækken: 3-holdet blev nr. 2 og 4-holdet ikke sidst.

Derefter blev året holdfighter udnævnt. Det blev Viggo Andersen med 6 ud 6 på 3-holdet. Samtidig uddeltes initiativpokalen til Martin Frøkjær-Jensen.

Bjarne Jensen udtrykte sin tilfredshed med Bennos arbejde og gav en skakbog i gave. ( Plovjernet af M. Fabrin). I Århusmesterskabet havde 58 fundet vej til Rosenvangsskolen. Deriblandt en del Vibyspillere. Søren Christensen og Benno Markussen vandt deres grupper.

Julefrokosten var som sædvanlig hyggelig og formanden opfordrede flere til at møde op næste gang. Organisationsmæssig er vi nu 42.
Vi er inviteret til at deltage i Vibyugen 2017. Der kommer senere en opfølgning, så interesserede kan deltage på klubbens vegne.
Hovedkredsen har vedtaget, at alle holdkampe skal spilles med elektroniske ure, så klubben køber 7 ure.
Hjemmesiden er desværre ikke up-to-date, så der skal ske noget på den front.
Formanden takkede alle, som gjorde et stort arbejde for at klubben fungerer.
Spørgsmålene i forbindelse med beretningen blev henvist til eventuelt og beretningen godkendt.

Derefter gik man over til regnskabsaflæggelse ved Kasserer Lars Hougaard.
Underskuddet blev forklaret med færre medlemmer og øget betaling til DSU. Man accepterer, at formuen bliver mindre, da Banken jo ikke giver renter i disse tider.

Derefter blev regnskabet godkendt.

Der blev foreslået uændret kontingent. Det blev vedtaget.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg:
Der var genvalg af Formand.
Peter Ulrich ønskede ikke genvalg. Bjarne Jensen blev foreslået og valgt.
Benno Markussen blev genvalgt.
Suppleant Børge Hansen blev genvalgt.
Revisor Henning Matzen blev genvalgt.
Revisorsuppleant Jens Jørgensen blev genvalgt.

7. Eventuelt gav anledning til en livlig debat. Der blev nedsat et udvalg bestående af Mogens Engsig-Karup, Jens Fogh og Martin Frøkjær-Jensen. Dette udvalg skal se på hjemmesideproblemerne.

Da alt var uddebatteret afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Herefter var der præmieoverrækkelse.
Præmieudbetalinger for klubturneringerne 2016/2017

				
Efterår 2016              Forår 2017
Mesterklassen              Mesterklassen
1. Jakob Kjær              1. Jakob Kjær 
2. Jens Fogh              2. Jens Fogh
3. Bjarne Jensen				
				
1. klasse                1. klasse
1. Ove Kehlet              1. Kurt Videbæk
2. Eskild Ebbesen            2. Eskild Ebbesen
3. Brian Kristensen			
			
2. klasse                2. klasse
1. Mads Jønsson	            1. Viggo Andersen
2. Roberto Gonzales           2. Torben Fogh
                    3. Henrik Andersen


Klubmester
1. Jakob Kjær
2. Jens Fogh


Til sidst var der lynturnering, hvor der var 2 grupper. Jakob vandt den ene og Ove den anden. Under lynturneringen var der kaffe og kage.

Generalforsamlingsdeltagere Jakob klubmester 2017


Martin med initiativprisen Viggo med fighterpokalen


Benno med gave Jens blev nr 2


Bjarne blev nr 3. Ove med 1. pr.


Kurt blev nr. 1 og rukker op i mesterklassen Jens med Alternativpræmien


Hans med 1. pr. Alternativ Roberto med 1. pr


Torben blev nr. 2 Jakob og Ove blev lynskakmestre