Love for Viby Skakklub

§1. Formål.
Klubbens navn er Viby Skakklub, og dens formål er hovedsaglig at fremme skakspillet i Viby i Århus Kommune. Klubben er tilmeldt Dansk Skak Union.

§2. Medlemsskab.
Optagelse i klubben sker ved henvendelse til kasseren. I Henhold til DSU´s love kan udmeldelse kun ske kvartalvis. Kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, betales i to årlige rater og opkræves i henholdsvis decemberfor for de efterfølgende 6 måneder og juni måned for de efterfølgende 6 måneder. Manglende betaling uden aftale med kassereren kan medføre tvungen udmeldelse..

§3. Ledelse.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes ved sæsonens slutning med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubben. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Formand og kasseren vælges direkte af generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, suppleant for 1 år. Bestyrelsen afgår således: 1. år formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2. år kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. 1 revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen.

§4. Generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år og kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/4 af medlemmerne er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og hvis 1/4 af medlemmerne skriftlig kræver det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlinge, skal tilstilles formanden skriftligt senest 6 dage før.

§5. Turneringsledelse.
Turneringer ledes af en turneringsleder udpeget af bestyrelsen. Tvivlsspørgsmål afgøres af turneringslederen, hvis afgørelse dog kan appelleres til bestyrelsen.

§6. Opløsning.
I tilfælde af klubbens opløsning, som kan besluttes på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, overdrages klubbens ejendele til Dansk Skak Union.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 2012.